Skolen Vår!

Dagens skolebygg ble påbegynt i 1964, og samme skoleår (1964/65) ble grendeskolene i Straumbygda og Sørsjona nedlagt. Fra og med skoleåret 1965/66 ble elevene overført til Utskarpen skole som på dette tidspunktet var en 7-årig folkeskole. Etter 7 år på folkeskole kunne man velge å gå ett år på framhaldskolen. Etter dette måtte elevene reise til Mo for å gå på 2 og 3-årig realskole (de som valgte gymnaset gikk 2 år på realskolen før de fortsatte med 3-årig gymnas). I 1973 ble det slutt på realskolen da obligatorisk 9-årig grunnskole ble innført i Rana kommune. Skolen endret da navn til Utskarpen barne- og ungdomsskole.
 


Skolen har blitt utvidet gjennom flere byggetrinn. Som nevnt foran ble skolen påbegynt i 1964, og bygningen beholdt sin form helt frem til slutten av 70-tallet. I 1977 tok man i bruk den nye ungdomsskolefløyen. Den nye fløyen inneholdt i tillegg til klasserom for ungdomskolen, svømmebasseng, nytt skolebibliotek, kontor til helsetjenesten samt kombinert gymsal/samfunnshus. Samfunnshusdelen fikk egen inngang, kjøkken og foajé. Denne foajeen blir forøvrig i dag også brukt til skolekantine for elever og ansatte.

Etter 1977 skjedde det ingen store endringer før man i 1992 rustet opp hele ventilasjonsanlegget på skolen. Dette ble etterfulgt av en opprusting av utearealene på midten av 90-tallet. Her ble det lagt ned mye innsats også fra foreldrene for å få anlagt bedre og mer tidsriktige uteområder. I dag har skolen hinderløype, ballvegg, 2 ballplasser med håndballmål og lekeapparat, samt at det er anlagt plass for å spille badminton og kurvball. I tillegg er det bygd stor sandkasse, satt opp benker, anlagt plen og plantet busker. Skolen er forøvrig omgitt av mange flotte turmål. Noen av disse kan sees på  www.utskarpen.net

                                       

Siste utvidelse kom med skolereformen "reform-97". I forbindelse med denne reformen ble småskoletrinnet utvidet og rehabilitert. Det ble da bygd egne klasserom for 1.-4. klasse i bakkant av dagens skolebygg. I tillegg tok denne ombyggingen hensyn til etableringen av skolefritidsordningen (SFO

Utskarpen barne- og ungdomsskole har i dag en godt utrustet infrastruktur med12 klasserom samt grupperom,  musikkrom, svømmebasseng, heimkunnskapsrom, gymsal, formingsrom, kantine og bibliotek. I tillegg har skolen gode arbeidsforhold for ansatte. Skolen har fellesrom for personalet, kontorplasser til administrasjon og samtlige lærer.

Utskarpen skole fokuserer på elevenes sosiale kompetanse og læringsmiljøet generelt for å skape gode læringssituasjoner for alle elevene. Skolen søker å nå sine mål gjennom flere prosjekter. Skolen har vært aktiv i skole-næringslivs satsing i Rana kommune, og har tegnet flere partnerskapsavtaler med lokale bedrifter. Med dette som utgangspunkt ble Utskarpen barne- og ungdomsskole tildelt statusen "bonusskole" i 2002. Dette er skoler som etter 1. januar 2000 har iverksatt systematisk utviklingsarbeid og forsøk som har hevet kvaliteten på opplæringen.