Oversikt over rådsorgan i skolen

Klasse- og elevråd
Klasse- og elevråd er elevenes interesse- og samarbeidsorgan på skolen. Felles mål for Klasse- og elevrådsarbeidet:

Medbestemmelse:
Elevene skal utvikle engasjement og evne til å kunne være aktivt med og bestemme på skolen
og i samfunnet.
Samhandling:
Elevene skal utvikle evne til samarbeid, forståelse og respekt for andre mennesker.
Egenutvikling:
Elevene skal utvikle tro på egen verdi, være trygge til å stå fram og ha styrke til å ta personlige standpunkt.


Foreldreråd/utvalget
Ved hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. I opplæringsloven § 11-4 står det følgende om foreldrerådets oppgaver: "Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldre og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø.
 

Oppvekst og nærmiljøutvalg
Utskarpen oppvekst og nærmiljøutvalg skal fremme nærmiljøarbeid og utvikling i Utskarpen skolekrets. Utvalget er en høringsinstans for saker som gjelder Utskarpen skolekrets. Utvalget skal legge til rette for ei utvikling i kretsen som gir gode oppvekstvilkår for barn og unge. Utvalget skal initiere og støtte opp under det frivillige arbeidet som gjøres av ulike frivillige organisasjoner i skolekretsen. Utvalget skal også være med på prosesser som kan være med på å skape næringsutvikling i skole kretsen.

Internet link; Klikk her; Utskarpen oppvekst og nærmiljøutvalg


Rana Kommunale foreldreutvalg
Det er i dag etablert kommunale foreldreutvalg i ca. 180 av landets kommuner. De har vokst fram etter lokale initiativ, bl.a. ut fra behovet for å få brukernes synspunkter sterkere fram i kommunale organer. Kommunale foreldreutvalg (KFU) er et viktig bindeledd mellom foreldrene ved den enkelte skole og kommunen. Kommunale foreldreutvalg kan arbeide med saker av felles interesse for alle skolene. Det er nyttig med erfaringsutveksling og felles skolering.

Internett link; Rana Kommunale Foreldreutvalg


Foreldreutvalget for Grunnskolen

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) er et rådgivende organ for Utdannings- og forskningsdepartementet i saker som angår samarbeidet mellom hjem og skole. FUG ble opprettet i 1976 og er lovhjemlet i opplæringsloven § 11-9. Sentralt for FUGs arbeidsområder er St. meld. nr. 14 (1997-98) Om foreldremedverknad i grunnskolen.

FUG oppnevnes av Kongen i statsråd for perioder på fire år og består av leder, nestleder, 5 medlemmer og to varamedlemmer. Medlemmene kommer fra ulike deler av landet og har barn i grunnskolen. Medlemmene skal ha arbeidet aktivt som foreldrerepresentanter på skole- eller kommunenivå.

Internett adresse; www.fug.no